ALGEMENE VOORWAARDEN CONSIGNATIE OVEREENKOMST

Artikel 1. Definities

 1. In deze overeenkomst worden de volgende definities gebruikt: A. Klant: dit is de kopende klant van Helemaal JIJ
  B. Producten: Kleding, schoenen, tassen en accessoires of artikelen die door de verkoper aan Helemaal JIJ in consignatie ter verkoop worden aangeboden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De rechten, plichten en afspraken die opgenomen zijn in deze overeenkomst zijn van kracht, iedere keer dat de verkoper Producten in consignatie ter
  verkoop aanbiedt aan Helemaal JIJ.

Artikel 3. Inwerkingtreding

 1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4. Consignatie

 1. Producten dienen door de verkoper in persoon te worden ingeleverd in de winkel van Helemaal JIJ.
 2. De Verkoper informeert Helemaal JIJ of de niet ingenomen en niet verkochte producten door de verkoper worden teruggenomen of dat Helemaal JIJ deze Producten mag schenken aan goede doelen. De Verkoper ontvangt een Bewijs van Inbreng met dit besluit.
 3. Helemaal JIJ heeft het recht te bepalen welke Producten niet ter verkoop worden aangeboden. Actualiteit, kwaliteit en klantbehoefte zijn hierin de voornaamste pijlers.
 4. De Verkoper ontvangt na selectie een innamebevestiging via de email. Hierin is opgenomen de Inbrengdatum (de 1e verkoopdag) en de Retourdatum van de verkoopperiode. Zo ook hoeveel producten we ter verkoop aanbieden en of er sprake is van een restant. De Verkoper dient de niet aangenomen Producten binnen 7 dagen na de verzenddatum van de innamebevestiging op te halen. Tenzij is overeengekomen dat het restant door Helemaal JIJ aan een goed doel geschonken mag worden.
 5. De verkoopperiode is 6 weken, waarna we de niet verkochte producten uit de winkel halen.
 6. De Klant heeft het recht de gekochte Producten binnen 7 dagen te retourneren.

Artikel 5. Eigendom en ophalen van de Producten

 1. De verkoper blijft eigenaar van de Producten gedurende de verkoopperiode, totdat deze door Helemaal JIJ aan Klanten zijn verkocht.
 2. Producten die tijdens de verkoopperiode niet zijn verkocht kunnen tot 2 weken na de retourdatum worden opgehaald, tenzij is overeengekomen dat deze Producten door Helemaal JIJ aan een goed doel geschonken mogen worden.
 3. Indien de Producten door de Verkoper niet binnen de periode zoals opgenomen in artikel 4.4 en 5.2 zijn opgehaald, wordt Helemaal Jij de eigenaar van de Producten.

Artikel 6. Bevoegdheden van Helemaal JIJ

 1. Helemaal JIJ is gerechtigd de Producten op eigen naam aan Klanten te verkopen en de koopsommen namens en ten behoeve van de verkoper te ontvangen.
 2. Helemaal JIJ heeft het recht de afgesproken verkoopprijs te verlagen/verhogen, zonder de Verkoper daarvan vooraf in kennis te stellen, bijvoorbeeld als het product beschadigd is of het product verkeerd geprijsd bleek.

Artikel 7. Vergoeding, uitbetaling en verjaring

 1. De Verkoper ontvangt een vergoeding van 40% van de verkoopprijs (klantdeel) over de verkochte Producten.
 2. Het klantdeel wordt op verzoek van de Verkoper aan de balie van Helemaal JIJ uitbetaald, mits die plaats vindt 7 dagen of later na de verkoop van het Product. Deze vordering verjaart na verloop van 12 maanden.

Artikel 8. Verplichtingen van Helemaal JIJ

 1. Helemaal JIJ zet zich in om zoveel mogelijk Producten te verkopen, maar kan niet garanderen dat alle Producten worden verkocht.  Helemaal JIJ kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor geleden omzetverlies.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Helemaal JIJ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, brand- of waterschade of diefstal tijdens de periode dat Helemaal JIJ de Producten in bewaring heeft, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Helemaal JIJ.

Artikel 10. Gevolgen van Beëindiging

 1. Bij beëindiging van deze overeenkomst zal Helemaal JIJ zorgdragen voor het verwijderen van alle NAW-gegevens van Verkoper.

Artikel 11. Persoonsgegevens

 1. Helemaal JIJ verwerkt persoonsgegevens van de verkoper in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 12. Wijzigingen

 1. Wijzigingen op deze overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en door partijen zijn ondertekend.

Artikel 13. Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst in Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden onderworpen aan de rechterlijke instanties in het arrondissement waar Helemaal JIJ gevestigd is